Palvelukoti Kukkasrahaston henkilötietojärjestelmän tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Kukkasrahasto ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Jääskeläinen, riitta.jaaskelainen@palvelukotikukkasrahasto.fi

2. Rekisterin nimi
Kukkasrahaston henkilötietotietorekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
– Asiakkaan asumisen ja palvelujen toteuttaminen
– Laskutus- ja palkka-aineiston hallinnointi
– Hoitoon liittyvät tiedot

Rekisterin tarkoitus on tuottaa asiakkaalle mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja laadukas asuminen sekä siihen liittyvät mahdolliset lisäpalvelut ja yhteydenpito omaisten kanssa.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaat:
– henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, mahdollisten yhteistyötahojen yhteystiedot)
– omaisten nimi ja yhteystiedot
– terveyden tilaan ja lääkitykseen liittyvät tiedot
– palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tiedot
– annetut palvelut ja mahdolliset kunnan myöntämät etuudet
– palvelun tuottamiseen liittyvät päivittäiskirjaukset ja muut hoitotiedot
– palveluihin jonottavien asiakkaiden tiedot
– päivittäiseen toimintaan liittyvät tiedot (ruokailut, lääkitykset, hoidot)

Työntekijät:
– henkilötiedot
– ammattinimike ja tehtävä
– työn aloitusajankohta

5. Tietolähteet
– Asiakkaan itsensä (tai edunvalvojan)/työntekijän luovuttamat tiedot
– Palveluun ohjaavan viranomaisen manuaaliset ja sähköiset aineistot
– Asiakkaan/edunvalvojan/työntekijän luovuttamat manuaaliset aineistot
– Asiakkaan/edunvalvojan suostumuksella asiakkaan omaiset ja läheiset

6. Tietojen luovutukset
– Asiakastiedot toimitetaan säännönmukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusjärjestelmään. 
– Tietoja luovutetaan kirjanpidollisiin ja palkanmaksutarkoituksiin. 
– Tietoja ei muuten luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

7. Rekisterin suojaus
Henkilötiedot sijaitsevat ulkopuolisilta suojatussa lukitussa tilassa ja/tai palomuurilla ja kirjautumisen taakse suojatulla palvelimella/tietokoneella.

8. Tietojen tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu. Teemme pyynnöstä tarvittavat korjaukset ja täydennykset tai poistamme palvelun kannalta tarpeettomat tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön sähköpostitse.

9. Rekisterin muutokset
Palvelukoti Kukkasrahasto pidättää oikeudet tämän tietosuojaselosteen muutoksiin palvelujen kehittämisen niin vaatiessa.